Funkcje Excela po polsku, angielsku i niemiecku

30 gru 2009

ms officeJeśli zdarzyła ci się sytuacja, w której musiałeś skorzystać z obcojęzycznej wersji Excela, to zapewne szybko zauważyłeś, że nazwy wielu funkcji różnią się od nazw polskich i że sprawia to nie lada kłopot w użytkowaniu tego programu.

Dla tych wszystkich, którzy szukają odpowiedników polskich nazw funkcji w języku niemieckim czy angielskim, prezentujemy poniżej tabelę z tłumaczeniem.

Funkcje Excela po polsku, angielsku i niemiecku

Polski Angielski Niemiecki
ACCRINT ACCRINT AUFGELZINS
ACCRINTM ACCRINTM AUFGELZINSF
ACOS ACOS ARCCOS
ACOSH ACOSH ARCCOSHYP
ADR.POŚR INDIRECT INDIREKT
ADRES ADDRESS ADRESSE
AMORDEGRC AMORDEGRC AMORDEGRK
AMORLINC AMORLINC AMORLINEARK
ASC ASC ASC
ASIN ASIN ARCSIN
ASINH ASINH ARCSINHYP
ATAN ATAN ARCTAN
ATAN2 ATAN2 ARCTAN2
ATANH ATANH ARCTANHYP
BAHTTEXT BAHTTEXT BAHTTEXT
BD.ILE.REKORDÓW DCOUNT DBANZAHL
BD.ILE.REKORDÓW.A DCOUNTA DBANZAHL2
BD.ILOCZYN DPRODUCT DBPRODUKT
BD.MAX DMAX DBMAX
BD.MIN DMIN DBMIN
BD.ODCH.STANDARD DSTDEV DBSTDABW
BD.ODCH.STANDARD.POPUL DSTDEVP DBSTDABWN
BD.POLE DGET DBAUSZUG
BD.SUMA DSUM DBSUMME
BD.ŚREDNIA DAVERAGE DBMITTELWERT
BD.WARIANCJA DVAR DBVARIANZ
BD.WARIANCJA.POPUL DVARP DBVARIANZEN
BESSELI BESSELI BESSELI
BESSELJ BESSELJ BESSELJ
BESSELK BESSELK BESSELK
BESSELY BESSELY BESSELY
BIN2DEC BIN2DEC BININDEZ
BIN2HEX BIN2HEX BININHEX
BIN2OCT BIN2OCT BININOKT
BRAK NA NV
COMPLEX COMPLEX KOMPLEXE
CONVERT CONVERT UMWANDELN
COS COS COS
COSH COSH COSHYP
COUPDAYBS COUPDAYBS ZINSTERMTAGVA
COUPDAYS COUPDAYS ZINSTERMTAGE
COUPDAYSNC COUPDAYSNC ZINSTERMTAGNZ
COUPNCD COUPNCD ZINSTERMNZ
COUPNUM COUPNUM ZINSTERMZAHL
COUPPCD COUPPCD ZINSTERMVZ
CUMIPMT CUMIPMT KUMZINSZ
CUMPRINC CUMPRINC KUMKAPITAL
CZAS TIME ZEIT
CZAS.WARTOŚĆ TIMEVALUE ZEITWERT
CZĘSTOŚĆ FREQUENCY HÄUFIGKEIT
CZY.ADR ISREF ISTBEZUG
CZY.BŁ ISERR ISTFEHL
CZY.BŁĄD ISERROR ISTFEHLER
CZY.BRAK ISNA ISTNV
CZY.LICZBA ISNUMBER ISTZAHL
CZY.LOGICZNA ISLOGICAL ISTLOG
CZY.NIE.TEKST ISNONTEXT ISTKTEXT
CZY.PUSTA ISBLANK ISTLEER
CZY.TEKST ISTEXT ISTTEXT
DATA DATE DATUM
DATA.WARTOŚĆ DATEVALUE DATWERT
DB DB GDA2
DDB DDB GDA
DEC2BIN DEC2BIN DEZINBIN
DEC2HEX DEC2HEX DEZINHEX
DEC2OCT DEC2OCT DEZINOKT
DELTA DELTA DELTA
DISC DISC DISAGIO
DŁ, DŁ.B LEN, LENB LÄNGE, LÄNGEB
DNI.360 DAYS360 TAGE360
DOLLARDE DOLLARDE NOTIERUNGDEZ
DOLLARFR DOLLARFR NOTIERUNGBRU
DURATION DURATION DURATION
DZIEŃ DAY TAG
DZIEŃ.TYG WEEKDAY WOCHENTAG
DZIŚ TODAY HEUTE
EFFECT EFFECT EFFEKTIV
ELEMENT.KPI.MODUŁU CUBEKPIMEMBER CUBEKPIELEMENT
ELEMENT.MODUŁU CUBEMEMBER CUBEELEMENT
EOMONTH EOMONTH MONATSENDE
ERF ERF GAUSSFEHLER
ERFC ERFC GAUSSFKOMPL
EUROCONVERT EUROCONVERT EUROCONVERT
EXP EXP EXP
FACTDOUBLE FACTDOUBLE ZWEIFAKULTÄT
FRAGMENT.TEKSTU, FRAGMENT.TEKSTU.B MID, MIDB TEIL, TEILB
FV FV ZW
FVSCHEDULE FVSCHEDULE ZW2
GCD GCD GGT
GESTEP GESTEP GGANZZAHL
GODZINA HOUR STUNDE
HEX2BIN HEX2BIN HEXINBIN
HEX2DEC HEX2DEC HEXINDEZ
HEX2OCT HEX2OCT HEXINOKT
HIPERŁĄCZE HYPERLINK HYPERLINK
ILE.LICZB COUNT ANZAHL
ILE.NIEPUSTYCH COUNTA ANZAHL2
ILE.WIERSZY ROWS ZEILEN
ILOCZYN PRODUCT PRODUKT
IMABS IMABS IMABS
IMAGINARY IMAGINARY IMAGINÄRTEIL
IMARGUMENT IMARGUMENT IMARGUMENT
IMCONJUGATE IMCONJUGATE IMKONJUGIERTE
IMCOS IMCOS IMCOS
IMDIV IMDIV IMDIV
IMEXP IMEXP IMEXP
IMLN IMLN IMLN
IMLOG10 IMLOG10 IMLOG10
IMLOG2 IMLOG2 IMLOG2
IMPOWER IMPOWER IMAPOTENZ
IMPRODUCT IMPRODUCT IMPRODUKT
IMREAL IMREAL IMREALTEIL
IMSIN IMSIN IMSIN
IMSQRT IMSQRT IMWURZEL
IMSUB IMSUB IMSUB
IMSUM IMSUM IMSUMME
INDEKS INDEX INDEX
INFO INFO INFO
INTRATE INTRATE ZINSSATZ
IPMT IPMT ZINSZ
IRR IRR IKV
ISEVEN ISEVEN ISTGERADE
ISODD ISODD ISTUNGERADE
ISPMT ISPMT ISPMT
JEŻELI IF WENN
JEŻELI.BŁĄD IFERROR WENNFEHLER
JIS JIS JIS
KOD CODE CODE
KOMBINACJE COMBIN KOMBINATIONEN
KOMÓRKA CELL ZELLE
KOWARIANCJA COVAR KOVAR
KURTOZA KURT KURT
KWARTYL QUARTILE QUARTILE
KWOTA DOLLAR DM
L N N
LCM LCM KGV
LEWY, LEWYB LEFT, LEFTB LINKS, LINKSB
LICZ.JEŻELI COUNTIF ZÄHLENWENN
LICZ.PUSTE COUNTBLANK ANZAHLLEEREZELLEN
LICZ.WARUNKI COUNTIFS ZÄHLENWENNS
LICZBA.CAŁK TRUNC KÜRZEN
LICZBA.KOLUMN COLUMNS SPALTEN
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU CUBESETCOUNT CUBEMENGENANZAHL
LITERY.MAŁE LOWER KLEIN
LITERY.WIELKIE UPPER GROSS
LN LN LN
LOG LOG LOG
LOG10 LOG10 LOG10
LOS RAND ZUFALLSZAHL
LUB OR ODER
MACIERZ.ILOCZYN MMULT MMULT
MACIERZ.ODW MINVERSE MINV
MAX MAX MAX
MAX.A MAXA MAXA
MAX.K LARGE KGRÖSSTE
MDURATION MDURATION MDURATION
MEDIANA MEDIAN MEDIAN
MIESIĄC MONTH MONAT
MIN MIN MIN
MIN.A MINA MINA
MIN.K SMALL KKLEINSTE
MINUTA MINUTE MINUTE
MIRR MIRR QIKV
MOD MOD REST
MODUŁ.LICZBY ABS ABS
MROUND MROUND VRUNDEN
MULTINOMIAL MULTINOMIAL POLYNOMIAL
NACHYLENIE SLOPE STEIGUNG
NETWORKDAYS NETWORKDAYS NETTOARBEITSTAGE
NIE NOT NICHT
NOMINAL NOMINAL NOMINAL
NORMALIZUJ STANDARDIZE STANDARDISIERUNG
NPER NPER ZZR
NPV NPV NBW
NR.BŁĘDU ERROR.TYPE FEHLER.TYP
NR.KOLUMNY COLUMN SPALTE
OBSZARY AREAS BEREICHE
OCT2BIN OCT2BIN OKTINBIN
OCT2DEC OCT2DEC OKTINDEZ
OCT2HEX OCT2HEX OKTINHEX
OCZYŚĆ CLEAN SÄUBERN
ODCH.KWADRATOWE DEVSQ SUMQUADABW
ODCH.STANDARD.POPUL STDEVP STABWN
ODCH.STANDARD.POPUL.A STDEVPA STABWNA
ODCH.STANDARDOWE STDEV STABW
ODCH.STANDARDOWE.A STDEVA STABWA
ODCH.ŚREDNIE AVEDEV MITTELABW
ODCIĘTA INTERCEPT ACHSENABSCHNITT
ODDFPRICE ODDFPRICE UNREGER.KURS
ODDFYIELD ODDFYIELD UNREGER.REND
ODDLPRICE ODDLPRICE UNREGLE.KURS
ODDLYIELD ODDLYIELD UNREGLE.REND
ORAZ AND UND
PEARSON PEARSON PEARSON
PERCENTYL PERCENTILE QUANTIL
PERMUTACJE PERMUT VARIATIONEN
PHONETIC PHONETIC PHONETIC
PI PI PI
PIERWIASTEK SQRT WURZEL
PMT PMT RMZ
PODAJ.POZYCJĘ MATCH VERGLEICH
PODSTAW SUBSTITUTE WECHSELN
PORÓWNAJ EXACT IDENTISCH
POTĘGA POWER POTENZ
POWT REPT WIEDERHOLEN
POZYCJA RANK RANG
PPMT PPMT KAPZ
PRAWDPD PROB WAHRSCHBEREICH
PRAWY, PRAWYB RIGHT, RIGHTB RECHTS, RECHTSB
PRICE PRICE KURS
PRICEDISC PRICEDISC KURSDISAGIO
PRICEMAT PRICEMAT KURSFÄLLIG
PROCENT.POZYCJA PERCENTRANK QUANTILSRANG
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM CRITBINOM KRITBINOM
PRZESUNIĘCIE OFFSET BEREICH.VERSCHIEBEN
PV PV BW
QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT
R.KWADRAT RSQ BESTIMMTHEITSMASS
RADIANY RADIANS BOGENMASS
RANDBETWEEN RANDBETWEEN ZUFALLSBEREICH
RATE RATE ZINS
RECEIVED RECEIVED AUSZAHLUNG
REGBŁSTD STEYX STFEHLERYX
REGEXPP LOGEST RKP
REGEXPW GROWTH VARIATION
REGLINP LINEST RGP
REGLINW TREND TREND
REGLINX FORECAST PROGNOSE
REJESTR.KOD REGISTER.ID REGISTER.KENNUMMER
ROK YEAR JAHR
ROZKŁAD.BETA BETADIST BETAVERT
ROZKŁAD.BETA.ODW BETAINV BETAINV
ROZKŁAD.CHI CHIDIST CHIVERT
ROZKŁAD.CHI.ODW CHIINV CHIINV
ROZKŁAD.DWUM BINOMDIST BINOMVERT
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC NEGBINOMDIST NEGBINOMVERT
ROZKŁAD.EXP EXPONDIST EXPONVERT
ROZKŁAD.F FDIST FVERT
ROZKŁAD.F.ODW FINV FINV
ROZKŁAD.FISHER FISHER FISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODW FISHERINV FISHERINV
ROZKŁAD.GAMMA GAMMADIST GAMMAVERT
ROZKŁAD.GAMMA.ODW GAMMAINV GAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOM HYPGEOMDIST HYPGEOMVERT
ROZKŁAD.LIN.GAMMA GAMMALN GAMMALN
ROZKŁAD.LOG LOGNORMDIST LOGNORMVERT
ROZKŁAD.LOG.ODW LOGINV LOGINV
ROZKŁAD.NORMALNY NORMDIST NORMVERT
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW NORMINV NORMINV
ROZKŁAD.NORMALNY.S NORMSDIST STANDNORMVERT
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW NORMSINV STANDNORMINV
ROZKŁAD.POISSON POISSON POISSON
ROZKŁAD.T TDIST TVERT
ROZKŁAD.T.ODW TINV TINV
ROZKŁAD.WEIBULL WEIBULL WEIBULL
RTD RTD RTD
RZYMSKIE ROMAN RÖMISCH
SEKUNDA SECOND SEKUNDE
SERIESSUM SERIESSUM POTENZREIHE
SILNIA FACT FAKULTÄT
SIN SIN SIN
SINH SINH SINHYP
SKOŚNOŚĆ SKEW SCHIEFE
SLN SLN LIA
SQL.REQUEST SQL.REQUEST SQL.REQUEST
SQRTPI SQRTPI WURZELPI
STOPNIE DEGREES GRAD
SUMA SUM SUMME
SUMA.ILOCZYNÓW SUMPRODUCT SUMMENPRODUKT
SUMA.JEŻELI SUMIF SUMMEWENN
SUMA.KWADRATÓW SUMSQ QUADRATESUMME
SUMA.WARUNKÓW SUMIFS SUMMEWENNS
SUMA.X2.M.Y2 SUMX2MY2 SUMMEX2MY2
SUMA.X2.P.Y2 SUMX2PY2 SUMMEX2PY2
SUMA.XMY.2 SUMXMY2 SUMMEXMY2
SUMY.POŚREDNIE SUBTOTAL TEILERGEBNIS
SYD SYD DIA
SZUKAJ.TEKST, SZUKAJ.TEKST.B SEARCH, SEARCHB SUCHEN, SUCHENB
ŚREDNIA AVERAGE MITTELWERT
ŚREDNIA.A AVERAGEA MITTELWERTA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA GEOMEAN GEOMITTEL
ŚREDNIA.HARMONICZNA HARMEAN HARMITTEL
ŚREDNIA.JEŻELI AVERAGEIF MITTELWERTWENN
ŚREDNIA.WARUNKÓW AVERAGEIFS MITTELWERTWENNS
ŚREDNIA.WEWN TRIMMEAN GESTUTZTMITTEL
T T T
TAN TAN TAN
TANH TANH TANHYP
TBILLEQ TBILLEQ TBILLÄQUIV
TBILLPRICE TBILLPRICE TBILLKURS
TBILLYIELD TBILLYIELD TBILLRENDITE
TEKST TEXT TEXT
TERAZ NOW JETZT
TEST.CHI CHITEST CHITEST
TEST.F FTEST FTEST
TEST.T TTEST TTEST
TEST.Z ZTEST GTEST
TRANSPONUJ TRANSPOSE MTRANS
TYP TYPE TYP
UFNOŚĆ CONFIDENCE KONFIDENZ
UPŁDNI EDATE EDATUM
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY TRIM GLÄTTEN
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU CUBERANKEDMEMBER CUBERANGELEMENT
VDB VDB VDB
WARIANCJA VAR VARIANZ
WARIANCJA.A VARA VARIANZA
WARIANCJA.POPUL VARP VARIANZEN
WARIANCJA.POPUL.A VARPA VARIANZENA
WARTOŚĆ VALUE WERT
WARTOŚĆ.MODUŁU CUBEVALUE CUBEWERT
WEEKNUM WEEKNUM KALENDERWOCHE
WEŹ.DANE.TABELI GETPIVOTDATA PIVOTDATENZUORDNEN
WIERSZ ROW ZEILE
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU CUBEMEMBERPROPERTY CUBEELEMENTEIGENSCHAFT
WORKDAY WORKDAY ARBEITSTAG
WSP.KORELACJI CORREL KORREL
WYBIERZ CHOOSE WAHL
WYST.NAJCZĘŚCIEJ MODE MODALWERT
WYSZUKAJ LOOKUP LOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWO VLOOKUP SVERWEIS
WYSZUKAJ.POZIOMO HLOOKUP HVERWEIS
WYWOŁAJ CALL AUFRUFEN
WYZNACZNIK.MACIERZY MDETERM MDET
XIRR XIRR XINTZINSFUSS
XNPV XNPV XKAPITALWERT
YEARFRAC YEARFRAC BRTEILJAHRE
YIELD YIELD RENDITE
YIELDDISC YIELDDISC RENDITEDIS
YIELDMAT YIELDMAT RENDITEFÄLL
Z.WIELKIEJ.LITERY PROPER GROSS2
ZAOKR ROUND RUNDEN
ZAOKR.DO.CAŁK INT GANZZAHL
ZAOKR.DO.NPARZ ODD UNGERADE
ZAOKR.DO.PARZ EVEN GERADE
ZAOKR.DO.TEKST FIXED FEST
ZAOKR.DÓŁ ROUNDDOWN ABRUNDEN
ZAOKR.GÓRA ROUNDUP AUFRUNDEN
ZAOKR.W.DÓŁ FLOOR UNTERGRENZE
ZAOKR.W.GÓRĘ CEILING OBERGRENZE
ZASTĄP, ZASTĄP.B REPLACE, REPLACEB ERSETZEN, ERSETZENB
ZESTAW.MODUŁÓW CUBESET CUBEMENGE
ZŁĄCZ.TEKSTY CONCATENATE VERKETTEN
ZNAJDŹ, ZNAJDŹB FIND, FINDB FINDEN, FINDENB
ZNAK CHAR ZEICHEN
ZNAK.LICZBY SIGN VORZEICHEN
FAŁSZ FALSE FALSCH
PRAWDA TRUE WAHR

15 odpowiedzi to “Funkcje Excela po polsku, angielsku i niemiecku”

 1. Maciek pisze:

  DZIĘKI!!!!!!!!!!!!! BARDZO SIĘ PRZYDA!!!!!

 2. Adiniz pisze:

  Dzięki wielkie!! ratuje mnie to tłumaczenie na zajęciach! pozdrawiam

 3. Iwona pisze:

  Bardzo dobra robota, dziekuje :)

 4. Ewa pisze:

  Strasznie pomogło mi to w prowadzeniu moich zajęć. Dziękuję!

 5. Filip pisze:

  Mam niemieckiego Excela w jednym palcu. Teraz musze pracowac na polskiej wersji. Ratujesz mi życie! Dzięki!

 6. Adrian pisze:

  Wielkie dzieki:) Bardzo przydało mi sie to na oprogamowaniu w szkole:)

 7. Mobilo » Blog Archive » Excel: Angielskie nazwy i ich odpowiedniki po polsku pisze:

  [...] jeżeli piszesz makra w VBA, to musisz się posługiwać nazwami angielskimi… Pod adresem http://www.tutoria.pl/blog/381-funkcje-excela-po-polsku-angielsku-i-niemiecku można odnaleźć tłumaczenia tych nazw. Jak dobrze, że ktoś przygotował takie tłumaczenie! [...]

 8. Me pisze:

  Mnie bardziej interesuje jak zmusić polskiego Excela 2010 do przyjmowania formuł w wersji angielskiej. ROUNDUP podoba mi się znacznie bardziej niż ZAOKR.GÓRA.

 9. Adam pisze:

  Super pomysł bardzo przydatne szczególnie w miedzynarodowej korporacji :)) gdzie masz do czynienia z różnymi wersjami jezykowymi

 10. ZAq pisze:

  Jak by co, w wersji PL NETWORKDAYS to DNI.ROBOCZE a WORKDAY to DZIEŃ.ROBOCZY .

  do Me: zawsze można nabyć wersje angielską Excel

 11. zyl pisze:

  Super! Nie trzeba każdej funkcji szukać osobno :)

 12. Ewelina pisze:

  Świetna lista. Z pewnością bardzo ułatwi mi pracę :)
  Dzięki i pozdrawiam :)

 13. Człowiek pisze:

  Dla tych którzy nie wiedzą: aby szybko wyszukać na tej liście to co nas interesuje klikamy ctrl+f i w okienku wpisujemy nazwę ;)

 14. GG pisze:

  Dziękuję bardzo! Bardzo mi pomogło :)

 15. pepe pisze:

  super zestawienie, ratuje życie przed przełączaniem ręcznym języka lub braku pakietu językowego na dysku

Komentarz